โครงการกำลังใจ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 
โครงสร้างและการจัดองค์กร
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวีธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบหรือการตีความเฉพาะที่จัดให้มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
นโยบายหรือตีความที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานเบกษาตาม ม.7
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงยุติธรรม
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐรายเดือน
 
 


มีผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 5218 ครั้ง ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 
Copyright @ 2010 By  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 0 2141 5100